1מכירה
2חניה8 חדרי שינה4 חדרי שירותיםקרית עבודה שכונה
14מכירה
חניה מקורהחניה5 חדרי שינה2 חדרי שירותיםנאות בין גוריון שכונה
5נמכר
1חניה2 חדרי שינה1 חדרי שירותיםאגרובנק שכונה
4מכירה
3 חדרי שינה1 חדרי שירותיםרסקו שכונה
5מכירה
2.5 חדרי שינה1 חדרי שירותיםאגרובנק שכונה
3נמכר
1חניה2 חדרי שינה1 חדרי שירותיםנאות רחל שכונה
4נמכר
1חניה2 חדרי שינה1 חדרי שירותיםדרום תל אביב שכונה
1נמכר
4 חדרי שינה1 חדרי שירותיםתל גיבורים שכונה
5נמכר
1חניהחדרי שינה חדרי שינה1 חדרי שירותיםמרכז שכונה